Головбух: Бюджет

Розрахунок середньої зарплати: коли одноразові виплати не враховують

81
Розрахунок середнього заробітку для бухгалтера — звична справа. Та іноді і в ньому трапляються помилки. Приміром, коли у розрахунку неправильно враховані виплати. Тож нині розповімо, коли одноразова винагорода має місце у розрахунку, а коли — ні.

Розрахунок середньої заробітної плати проводять керуючись нормами Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою КМУ від 08.02.1995  № 100 (далі — Порядок № 100).

Приміром, аби оплатити час перебування працівника у щорічній, навчальній та творчій відпустках, додатковій відпустці на дітей або виплатити йому компенсацію за невикористані відпустки, бухгалтер має пригадати основні правила розрахунку середньої заробітної плати. І при цьому важливо не лише правильно провести сам розрахунок, а й не помилитися при визначенні виплат за розрахунковий період, які потрібні для цього розрахунку.

Які виплати враховувати під час розрахунку середньої зарплати

Виплати, які має взяти бухгалтер до розрахунку середньої заробітної плати у всіх випадках її збереження, встановлює пункт 3 Порядку № 100.

До них належать такі виплати:

  • основна заробітна плата;
  • доплати і надбавки (за  надурочну  роботу та роботу в нічний час; суміщення професій  і  посад;  розширення  зони  обслуговування або виконання підвищених    обсягів   робіт   робітниками-почасовиками;   високі досягнення  в праці (високу професійну майстерність); умови праці; інтенсивність праці; керівництво бригадою, вислугу років та інші);
  • виробничі  премії  та  премії за економію конкретних видів палива, електроенергії і теплової енергії;
  • винагорода за підсумками роботи за рік та вислугу років тощо. 

Увага!

Якщо кількість робочих днів у розрахунковому періоді відпрацьовано не повністю, премії, винагороди та інші заохочувальні виплати за останні два календарних місяці під час обчислення середньої заробітної плати враховують пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Як бачимо, у переліку згадана одноразову винагорода за підсумками роботи за рік та винагорода за вислугу років.

Утім, вона має місце  у розрахунку середньої заробітної плати не завжди. Порядок № 100 передбачає особливе правило її зарахування.

Як враховувати одноразову винагороду під час розрахунку середньої зарплати

Правило для врахування одноразової допомоги урядовці прописали в абзаці другому пункту 3 Порядку № 100.

Одноразову винагороду за підсумками роботи за рік і за вислугу років потрібно зараховувати до середнього заробітку додаванням до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди, нарахованої в поточному році за попередній календарний рік.

Отже, кожен бухгалтер має запам’ятати це правило і...

одноразову винагороду враховувати у середньому заробітку

Якщо за підсумками роботи за 2016 рік одноразова винагорода була виплачена у січні 2017 року, то впродовж 2017 року її потрібно враховувати під час обчислення середньої заробітної плати, додаючи до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 цієї винагороди. На цьому наголосило і Мінсоцполітики у листі від 20.04.2017 № 1225/0/101-17/282.

одноразову винагороду не враховувати у середньому заробітку

Якщо одноразову винагороду  нараховано за поточний рік у тому самому році, то її не враховують за розрахунку середньої заробітної плати.

Тобто одноразову винагороду можна брати до розрахунку середньої заробітної плати лише в тому разі, коли її нарахують у поточному році за минулий рік (таку ж позицію висловило Мінпраці у листі від 26.01.2007 № 49/13/155-07).

Зауважимо: 

керівнику установи варто мати на увазі таку особливість розрахунку середньої зарплати, ухвалюючи рішення про нарахування одноразової винагороди за підсумками роботи за рік і за вислугу років.

Розглянемо, як під час розрахунку середньої зарплати для оплати часу відпусток, правильно врахувати премії та одноразову винагороди за підсумками роботи за рік у конкретній ситуації.

СИТУАЦІЯ. Працівник іде у щорічну основну відпустку з 15.05.2017 на 16 календарних днів. Як правильно нарахувати відпускні, якщо протягом розрахункового періоду за травень 2016-го — квітень 2017 року працівнику нарахували:

  • заробітну плату за розрахунковий період — 55 450,00 грн;
  • одноразову винагороду за підсумками роботи за 2016 рік (нарахована в січні 2017 року, — 2400,00 грн);
  • премію за річний фінансовий звіт — 500,00 грн.

РОЗВ’ЯЗАННЯ. Розрахунковим періодом для нарахування відпускних буде травень 2016-го — квітень 2017 року. Нарахування працівнику відпускних наведемо в Таблиці 1.

Оскільки одноразову винагороду за підсумками роботи за рік нараховано в поточному році за попередній календарний рік, її зараховують до середнього заробітку — додаванням до заробітку кожного місяця розрахункового періоду 1/12 винагороди.

Премію за річний фінансовий звіт не беруть до розрахунку середньої заробітної плати для нарахування відпускних, адже вона має разовий характер.

Таблиця 1

Найменування показника

Одиниці виміру

Розрахунок

Результат розрахунку

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді за вирахуванням святкових і неробочих днів

к. дн.

365 к. дн. – 11 дн.

354

Сумарний заробіток за останні 12 місяців, що передують місяцю надання відпустки

грн

55 450,00 грн + 2400,00 грн (2400,00 грн ÷ 12 міс. × 12 міс.)

57 850,00

Середньоденна заробітна плата

грн/к. дн.

57 850,00 грн ÷ 354 к. дн.

163,42

Сума відпускних

грн

163,42 грн/к. дн. × 16 к. дн.

2614,72

Які виплати не враховувати під час розрахунку середньої зарплати

Виплати, які під час розрахунку середньої заробітної плати 2017 року у всіх випадках її збереження не враховують, наведемо в Таблиці 2.

Таблиця 2

Виплати

Підстава

Виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками)

пп. «а» п. 4 Порядку № 100

Одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо)

пп. «б» п. 4 Порядку № 100

Компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових)

пп. «в» п. 4 Порядку № 100

Премії за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності)

пп. «г» п. 4 Порядку № 100

Грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо

пп. «д» п. 4 Порядку № 100

Пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати

пп. «е» п. 4 Порядку № 100

Літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором

пп. «є» п. 4 Порядку № 100

Вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування

пп. «ж» п. 4 Порядку № 100

Дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку

пп. «з» п. 4 Порядку № 100

Виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо

пп. «и» п. 4 Порядку № 100

Вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування

пп. «і» п. 4 Порядку № 100

Заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством)

пп. «ї» п. 4 Порядку № 100

Суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я

пп. «й» п. 4 Порядку № 100

Доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства

пп. «к» п. 4 Порядку № 100

Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати

пп. «л» п. 4 Порядку № 100

Якщо ж розрахунок середньої заробітної плати проводять за останні два місяці, крім перелічених вище виплат, також не враховують:

  • виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника (за час виконання державних і громадських обов'язків, щорічної і додаткової відпусток, відрядження тощо);
  • допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!