Головбух: Бюджет

Бухгалтерський облік ПДВ в бюджетних установах: що врахувати

655
Бюджетні установи — платники ПДВ мають належно організувати бухгалтерський облік ПДВ 2017 року. Допоможемо їм, спираючись на принципи обліку сум ПДВ, сформувати облікову політику стосовно операцій з ПДВ. А також визначимо субрахунки для обліку доходів та витрат за обмінними операціями, грошових коштів на рахунках та розрахунків за сумами податкового кредиту і податкових зобов’язань за новим Планом рахунків.

Облік ПДВ у бюджетних установах має свої особливості. Пов’язані вони з тим, що окремого порядку з податкового обліку для суб’єктів державного сектору законодавство не визначає.

Тому бюджетна установа — платник ПДВ має самостійно визначити кореспонденцію субрахунків для відображення у бухобліку сум податкового кредиту та податкових зобов’язань з ПДВ. А щоб передбачити для бухгалтерського обліку ПДВ рахунки і кореспонденцію субрахунків, їй доведеться до  власного розпорядчого документа про облікову політику розробити окремий додаток.

Зауважимо: розробляючи Положення про облікову політику і додатки до нього, слід врахувати єдині методологічні засади, визначені НП(с)БОДС та іншими нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку в державному секторі.

Сформувати власну облікову політику з обліку ПДВ та визначити для бухгалтерського обліку ПДВ проводки, кореспонденцію субрахунків для відображення у бухобліку сум податкового кредиту та податкових зобов’язань з ПДВ, допоможуть методологічні засади, викладені в Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, затвердженій наказом Мінфіну від 01.07.1997 № 141.

Зокрема, облік пдв в бюджетних установах радимо вести за такими принципами:

- суму ПДВ з вартості відвантажених товарів/послуг слід відображати за К-т субрахунку, на якому обліковують податкові зобов’язання, у кореспонденції з Д-т відповідних рахунків обліку доходів;

· суму ПДВ з вартості отриманих товарів/послуг слід відображати за Д-т субрахунку, на якому обліковують податковий кредит, у кореспонденції з К-т відповідних рахунків обліку зобов’язань за розрахунками з постачальниками та підрядниками;

· зменшення суми податкових зобов’язань з ПДВ на суму податкового кредиту слід відображати за Д-т субрахунку, на якому обліковують підтверджені податкові зобов’язання, у кореспонденції з К-т субрахунку, на якому обліковують підтверджений податковий кредит.

Також організовуючи бухгалтерський облік ПДВ 2017 року, слід діяти за:

 • Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Мінфіну від 31.12.2013 № 1203 (далі — План рахунків);
 • Порядком застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі (далі — Порядок застосування Плану рахунків), затвердженим наказом Мінфіну від 29.12.2015 № 1219);
 •  Рекомендаціями зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (лист Мінфіну від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851).

Субрахунки для обліку ПДВ в бюджетних установах

Перейдемо до визначення субрахунки для відображення в бухгалтерському обліку операцій з ПДВ.

Субрахунки для операцій з ПДВ: витрати за обмінними операціями

Почнемо із субрахунків, на яких установа обліковуватиме суми проведених витрат для отримання доходів від обмінних операцій та формуватиме собівартість послуг з основної діяльності.

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків для обліку й узагальнення інформації про витрати, пов’язані з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт, призначено рахунок 81 «Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)».

За описом, наведеним у Порядку застосування Плану рахунків, на рахунку 81 відображають за:

·         Д-т — суми визнаних витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, виготовленням продукції, виконанням робіт;

·         К-т — списання сум витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, виконанням робіт, виготовленням продукції, які відносять на рахунок 16 «Виробництво». Також відображають суми коштів, що надійшли на відновлення витрат та списання накопичених протягом звітного періоду витрат на фінансовий результат виконання кошторису в порядку закриття рахунків.

На субрахунку 8113 «Матеріальні витрати» за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» слід відображати інформацію про комунальні послуги та енергоносії.

Наприклад, використання електроенергії установа має відображати на субрахунку 8113 «Матеріальні витрати».

Облік ПДВ: доходи від обмінних операцій і грошові кошти на рахунках

Тепер визначимо субрахунки, на яких обліковуватимуться суми:

 •  нарахованих доходів від обмінних операцій;
 •  зарахованих доходів і перерахованих в рахунок оплати витрат;
 •   поповнення електронного рахунку установи.

До доходів, отриманих від обмінних операцій, належать, зокрема, власні надходження бюджетних установ першої підгрупи першої групи (абз. 3 п. 1.1 розд. ІІ НП(с)БОДС 124 «Доходи», затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2010 № 1629; далі — НП(с)БОДС 124).

Згідно з Порядком застосування Плану рахунків та Рекомендаціями такі доходи обліковують на субрахунку 7111 «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)».

Для обліку й узагальнення інформації про наявність та рух грошових коштів, що розміщені, зокрема, на рахунках в органах Казначейства, у Порядку застосування Плану рахунків передбачено рахунок 23 «Грошові кошти на рахунках».

За Д-т рахунку відображають надходження грошових коштів на рахунки в органах Казначейства, за К-т — їх використання.

Цей рахунок має, зокрема, такі субрахунки:

 •  2313 «Реєстраційні рахунки»;
 • 2314 «Інші рахунки в Казначействі».

Суми зарахованих доходів установи обліковують на аналітичному рахунку, відкритому до субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки» за ККД 25010100, скажімо, 2313.1 «Надходження за ККД 25010100».

Суми, перераховані в рахунок оплати витрат і поповнення електронного рахунку, обліковують на аналітичному рахунку, відкритому до субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки», скажімо, 2313.2 «Видатки спеціального фонду за рахунок коштів першої групи власних надходжень». Цей аналітичний рахунок відкривають для виконання кошторису за спеціальним фондом за відповідним кодом програмної класифікації видатків бюджету (далі — КПКВ).

Адже згідно з описом на субрахунку 2313 «Реєстраційні рахунки» ведуть облік грошових коштів, що розміщені на рахунках в органах Казначейства, які можуть бути використані для поточних операцій.

Рух грошових коштів на електронному рахунку установи відображають на субрахунку 2314 «Інші рахунки в Казначействі».

Кошти, які, приміром, надійдуть на електронний рахунок для його поповнення та перераховані Казначейством до бюджету в рахунок погашення кредиторської заборгованості за податковими зобов’язаннями з ПДВ, обліковують саме на окремому аналітичному рахунку, наприклад «Розрахунки з бюджетом в СЕА ПДВ», який відкривають до субрахунку 2314 «Інші рахунки в Казначействі».

Облік операцій з ПДВ: розрахунки за податковим кредитом і  зобов’язаннями

У Порядку застосування Плану рахунків визначено, що облік розрахунків з бюджетом за податками і зборами бюджетні установи ведуть на субрахунку:

 •  2110 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» — за дебіторською заборгованістю;
 •  6311 «Розрахунки з бюджетом за податками і зборами» — за кредиторською заборгованістю за нарахованими податками і зборами, які сплачуть відповідно до законодавства.

Тому аби розмежувати потенційних дебіторів і потенційних кредиторів установи, субрахунок 2110 можна використовувати для відображення в обліку податкового кредиту за ПДВ. Адже якщо спочатку було отримано товар/послугу чи перераховано кошти за їх придбання, то визнання податкового кредиту за ПДВ — це є утворення дебіторської заборгованості бюджету перед установою.

Утім, облік сум податкового кредиту за ПДВ, підтверджених зареєстрованими у ЄРПН податковими накладними, слід вести окремо від непідтверджених. Тому, керуючись пунктом 2 Плану рахунків, до субрахунку 2110 відкривають окремі аналітичні рахунки, наприклад:

 •  2110.1 «Податковий кредит непідтвердженний»;
 •   2110.2 «Податковий кредит підтвердженний».

Якщо спершу відбулося відвантаження товарів/послуг або надходження коштів, то визначають податкове зобов’язання за ПДВ. А це є не що інше, як утворення кредиторської заборгованості установи перед бюджетом. Тому для відображення в обліку податкових зобов’язань за ПДВ обирають субрахунок 6311.

Облік сум податкових зобов’язань за ПДВ слід вести так само (підтверджених, непідтверджених), як і облік податкового кредиту. Тому до субрахунку 6311 відкривають окремі аналітичні рахунки, наприклад:

 • 6311.1 «Податкові зобов’язання непідтвердженні»;
 • 6311.2 «Податкові зобов’язання підтвердженні».

Установа не наділена повноваженнями застосовувати додаткові субрахунки, наприклад такі, як 6314 та 6315, адже перевіряльники вважатимуть це порушенням пункту 2 Плану рахунків.

Кореспонденція субрахунків з ПДВ

Приклад обліку ПДВ у бюджетній установі та кореспонденцію субрахунків з обліку податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ, доходів, які є об’єктом оподаткування цим податком, витрат на їх отримання та руху коштів на казначейських рахунках, дивіться тут:Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!