Головбух: Бюджет

Казначейське обслуговування бюджетів: загальний порядок

34
Бюджетне законодавство покладає обов’язки з казначейського обслуговування бюджетів на Казначейство та його територіальні органи. Для цього Казначейством відкритий єдиний казначейський рахунок. Тож поговоримо про загальні правилами, за якими відбувається казначейське обслуговування.

Як установлює стаття 43 Бюджетного кодексу України (БК), при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Реалізацію державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів покладено на Державну казначейську службу України (Казначейство).

Як орган оперативного управління бюджетними коштами Казначейство в єдиному центрі акумулює надходження до бюджету та проводить платежі за видатками державного та місцевих бюджетів через систему рахунків, відкритих в органах Казначейства, за допомогою безготівкового перерахування коштів.

Розглянемо загальні правила, за якими Казначейство нині забезпечує казначейське обслуговування бюджетів.

Казначейське обслуговування бюджетних коштів

Казначейське обслуговування бюджетних коштів передбачає:

1) розрахунково-касове обслуговування розпорядників і одержувачів бюджетних коштів, а також інших клієнтів відповідно до законодавства;

2) контроль за здійсненням бюджетних повноважень при зарахуванні надходжень бюджету, взятті бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненні платежів за цими зобов'язаннями;

3) ведення бухгалтерського обліку і складання звітності про виконання бюджетів з дотриманням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів Мінфіну;

4) здійснення інших операцій з бюджетними коштами.

Казначейське обслуговування бюджетних коштів ведеться на єдиному казначейському рахунку, відкритому Казначейством у Національному банку України. Тобто Казначейство є учасником системи електронних платежів НБУ.

Єдиний казначейський рахунок це — 

рахунок, відкритий Казначейством в НБУ для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів НБУ, на якому консолідуються кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства перебувають на казначейському обслуговуванні.

Казначейська система обслуговування бюджету відрізняється від банківської системи тим, що на єдиному казначейському рахунку сконцентровані два потоки грошових коштів, які виникають у процесі виконання бюджету, — дохідний і витратний.

Казначейство не лише проводить управління наявними коштами, які консолідуються на єдиному казначейському рахунку, а й виконує функцію контролю за цільовим спрямуванням коштів державного бюджету.

Для бюджетних установ в органах Казначейства відкриваються рахунки у встановленому законодавством порядку.

Казначейське обслуговування бюджетів

Під час казначейського обслуговування бюджету мають бути дотримані законодавчі вимоги, зокрема:

 • відкриття рахунків з виконання бюджету в системі органів Казначейства на єдиному казначейському рахунку;
 • здійснення витрат, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік, у межах реальних надходжень і в терміни, що дають можливість виконати відповідну бюджетну програму та погасити державний борг;
 • проведення процедур попереднього і поточного контролю під час здійснення витрат. Тобто контроль за всіма операціями, пов’язаними з надходженнями та витратами.

Для ефективного управління державними доходами та витратами Казначейство за визначеними принципами, основними з яких є:

 • принцип єдності вимог до ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання бюджету;
 • принцип збалансованості, згідно з яким повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету;
 • принцип повноти включення в облік і звітність усіх операцій, пов’язаних із надходженнями та здійсненням витрат бюджету;
 • принцип цільового спрямування бюджетних коштів. Бюджетні кошти спрямовуються Казначейством тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;
 • принцип відповідальності учасників бюджетного процесу за вчинені ними бюджетні правопорушення.

Казначейське обслуговування бюджетів за видатками

Казначейське обслуговування державного та місцевих бюджетів за видатками охоплює забезпечення обліку видаткових операцій, здійснення контролю за цільовим спрямуванням бюджетних коштів, а також формування фінансової звітності про виконання бюджетів за видатками.

Стосунки між органами Казначейства, розпорядниками, одержувачами бюджетних коштів, а також розподіл обов’язків та відповідальності між ними в процесі виконання державного бюджету за видатками регулює Порядок казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затверджений наказом Мінфіну від 24.12.2012 № 1407.

Нагадаємо, що відповідно до частини другої статті 49 БК Казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:

1) наявності відповідного бюджетного зобов'язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання бюджету;

2) наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);

3) наявності у розпорядників бюджетних коштів відповідних бюджетних асигнувань.

У процесі казначейського обслуговування державного бюджету за видатками може застосовуватися система дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства — Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства.

Казначейське обслуговування місцевих бюджетів

Частиною другою статті 78 БК визначено, що казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється органами Казначейства відповідно до статті 43 БК.

Стосунки між органами Казначейства, фінансовими органами, обласними, районними, міськими, районними у містах, сільськими, селищними радами, радами об’єднаних територіальних громад або їх виконавчими органами чи міськими, селищними, сільськими головами, головами об’єднаних територіальних громад (в разі якщо відповідні органи не створені), платниками податків, розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів органами Казначейства регулює Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затверджений наказом Мінфіну від 23.08.2012  № 938.

У процесі казначейського обслуговування коштів місцевих бюджетів органи Казначейства здійснюють, зокрема, такі функції:

 • обслуговують місцеві бюджети за доходами, видатками, кредитуванням та фінансуванням бюджету;
 • відкривають відповідні рахунки в національній валюті в органах Казначейства;
 • здійснюють розподіл платежів між рівнями місцевих бюджетів, розподіл інших платежів, що зараховуються до місцевих бюджетів згідно з вимогами БК, закону про Державний бюджет України та рішенням місцевої ради про бюджет у розмірах, визначених законодавством, та перераховують розподілені кошти місцевих бюджетів за належністю;
 • здійснюють розрахунки за міжбюджетними трансфертами;
 • здійснюють операції на рахунках, відкритих в органах Казначейства;
 • ведуть бухгалтерський облік усіх операцій щодо виконання місцевих бюджетів у порядку, встановленому законодавством;
 • здійснюють попередній та поточний контроль за цільовим спрямуванням бюджетних коштів;
 • здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів на підставі підтвердних документів, зареєстрованих бюджетних зобов'язань, відповідно до розпису місцевих бюджетів і кошторисів, планів асигнувань із загального фонду місцевих бюджетів розпорядників бюджетних коштів та/або відповідно до планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів;
 • здійснюють реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів.

У процесі казначейського обслуговування місцевих бюджетів може застосовуватися система дистанційного обслуговування «Клієнт Казначейства — Казначейство» з використанням засобів криптографічного захисту інформації Казначейства.

 Казначейське обслуговування в системі «Клієнт Казначейства — Казначейство»

Аби оптимізувати взаємодію розпорядників та одержувачів бюджетних коштів у процесі казначейського обслуговування Казначейством запроваджена електронна форма обслуговування клієнтів — програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства — Казначейство».  Робота цієї системи базується на надійних засобах електронного цифрового підпису і сучасних можливостях інтернету та ІТ.

За допомогою системи зовнішні клієнти Казначейства — розпорядники та одержувачі бюджетних коштів — отримують віддалений доступ до інформаційних ресурсів Казначейства. Така автоматизація процесу виконання бюджетів усіх рівнів дає можливість оптимізувати витрати на обслуговування, зменшити потік вхідних та вихідних паперових документів, прискорити опрацювання інформації, скоротити час на казначейське обслуговування та зменшити кількість помилок.

Система віддаленого доступу клієнтів Казначейства через програмно-технічний комплекс «Клієнт Казначейства — Казначейство» пришвидшує проходження платежів, спрощує обслуговування розпорядників бюджетних коштів; клієнти мають можливість в режимі реального часу відстежувати стан рахунків, відкритих у територіальних органах Казначейства.

Електронний платіжний документ, який потрапляє до єдиної платформи системи обслуговування бюджетів АС «Є-Казна» через систему дистанційного обслуговування безпосередньо від клієнта, повністю задовольняє вимоги Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 № 851 як оригінал документа і не потребує паперового підтвердження.

Всі електронні документи (електронні копії паперових документів) підписуються електронним цифровим підписом.

Завдяки можливості дистанційного казначейського обслуговування розпорядники та одержувачі бюджетних коштів мають можливість у режимі реального часу відстежувати стан рахунків, відкритих у територіальних органах Казначейства, проходження платежів, отримання виписок з рахунків тощо.

Казначейське обслуговування бюджетів за доходами

Доходи бюджету це — 

податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України (у т. ч. трансферти, плата за надання адміністративних послуг, власні надходження бюджетних установ).

Порядок казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету затверджений наказом Мінфіну від 29.01.2013  № 43. Він визначає процедури казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету, зокрема надходжень від повернення бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у т. ч. залучених державою або під державні гарантії.

Під час казначейського обслуговування доходів та інших надходжень державного бюджету органи Казначейства:

 • відкривають бюджетні рахунки для зарахування надходжень у національній валюті в головних управліннях Казначейства та Казначействі для зарахування до державного бюджету доходів та інших надходжень;
 • відкривають, закривають та обслуговують рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість відповідно до Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою КМУ від 16.10.2014 № 569;
 • здійснюють розподіл платежів між загальним та спеціальним фондами державного бюджету, між державним і місцевими бюджетами відповідно до нормативів відрахувань, визначених бюджетним законодавством, та перераховують розподілені кошти за належністю;
 • формують розрахункові документи і здійснюють перерахування сум ПДВ до бюджету та/або на спеціальні рахунки платників ПДВ та на поточні рахунки платників ПДВ з рахунків, відкритих у системі електронного адміністрування ПДВ на підставі реєстрів ДФС;
 • формують розрахункові документи і здійснюють повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;
 • формують розрахункові документи і проводять бюджетне відшкодування податку на додану вартість на підставі висновків органів державної фіскальної служби;
 • здійснюють безспірне списання коштів державного бюджету на підставі виконавчого документа у порядку, встановленому КМУ;
 • здійснюють перерахування базової дотації відповідним місцевим бюджетам;
 • ведуть бухгалтерський облік усіх надходжень державного бюджету відповідно до законодавства;
 • здійснюють у межах повноважень контроль за бюджетними повноваженнями при зарахуванні надходжень бюджету;
 • надають інформацію про виконання доходів та інших надходжень державного бюджету органам, що контролюють справляння надходжень бюджету.

Рахунки у системі електронного адміністрування ПДВ відкриваються на балансі Казначейства на підставі реєстрів ДФС.

Платники перераховують платежі до державного бюджету у готівковій або безготівковій формі на відповідні рахунки за надходженнями, відкриті в органах Казначейства, за місцезнаходженням (місцем проживання) платника, якщо інше не встановлено законодавством.

Розрахункові документи про сплату платежів до державного бюджету мають бути оформлені платниками згідно з вимогами нормативно-правових актів.

Перерахування грошових коштів, сплачених платниками до державного бюджету, здійснюється через Систему електронних платежів Національного банку України на рахунки, відкриті в органах Казначейства відповідно до законодавства.Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!