Головбух: Бюджет

Школа бухобліку: відображаємо відчуження об’єкта основних засобів

352
У разі продажу об’єкта основних засобів на умовах попередньої оплати бухгалтер установи має відобразити таке відчуження в обліку. Для цього слід використовувати проводки вже нової Типової кореспонденції. Покажемо, як це зробити на прикладі.

Із 1 січня змінилися основні нормативи, якими користується бухгалтер, коли визначає субрахунки та проводки для обліку. Тож і для обліку продажу основних засобів проводки також змінилися.

Наразі він має дотримати, зокрема:

Продаж основних засобів (їх вибуття): загальні вимоги

Нагадаємо, що загальні правила обліку основних засобів визначають:

Розглянемо далі на прикладі, які проводки у разі продажу основних засобів (тобто кажучи бухгалтерською мовою, відчуження) на умовах попередньої оплати слід застосовувати.

Продаж основних засобів проводки

Проілюструємо проводки для відчуження/продажу об’єкта основних засобів 2017 року на умовах попередньої оплати у такій ситуації.

Із 10.11.2010 на балансі бюджетної установи обліковують легковий автомобіль Daewoo Lanos (д. н. з. ВС 0000 ВО) 2009 року випуску. На 01.01.2017 первісна (переоцінена) вартість цього автомобіля становила 143 675,00 грн, сума нарахованого зносу — 116 308,33 грн, а його залишкова вартість — 27 366,67 грн.

З огляду на те, що цей автомобіль потребує капітального ремонту для припинення нарахування амортизації згідно з Актом прийняття-передачі основних засобів ОЗ-1 (бюджет) від 15.09.2015 його виведено з експлуатації.

За висновком інвентаризаційної комісії (протокол інвентаризаційної комісії від 28.11.2016), його слід продати (відчужити). У цьому протоколі також зазначено, що вартість ремонту автомобіля перевищить його залишкову вартість, тому проводити такий ремонт економічно не доцільно. Тож керівник установи наказом від 15.01.2017 доручив постійно діючій інвентаризаційній комісії (далі — Комісія) підготувати це майно, тобто легковий автомобіль Daewoo Lanos (д. н. з. ВС 0000 ВО), до продажу (відчуження).

За даними звіту про незалежну оцінку, ціна можливої реалізації автомобіля Daewoo Lanos (д. н. з. ВС 0000 ВО) становить 89 857,00 грн.

Витрати, пов’язані з його продажем (відчуженням), проведено за КЕКВ 2240 за рахунок коштів загального фонду. Вони становлять 5759,00 грн, у т. ч.:

а) послуги незалежного оцінювача  — 3457,00 грн;

б) поштові витрати, пов’язані з:

  • отриманням від суб’єкта управління майном дозволу про можливість продажу автомобіля Daewoo Lanos (д. н. з. ВС 0000 ВО) — 36,00 грн;
  • розсилкою потенційним покупцям інформаційних повідомлень про продаж із запрошенням до участі в аукціоні — 45,00 грн;

в) послуги друкованих засобів масової інформації (ЗМІ) з розміщення інформації про автомобіль, що підлягає продажу на аукціоні — 876,00 грн;

г) винагорода організатору аукціону — 1345,00 грн.

Операції, пов’язані з вибуттям зі складу об’єктів обліку основних засобів автомобіля Daewoo Lanos (д. н. з. ВС 0000 ВО), установа зможе відображати в обліку лише після отримання дозволу на його продаж (відчуження) від відповідного суб’єкта управління майном, який є представником власника і виконує його функції в межах, визначених законодавчими актами (п. 6 Порядку відчуження об’єктів державної власності, затвердженого постановою КМУ від 06.06.2007 № 803).

Згідно з пунктом 5 розділу ІV НП(с)БОДС 121 установа в місяці вибуття цього автомобіля мала б нарахувати на нього амортизацію. Утім, наразі вона не повинна цього робити. Адже на підставі Акта прийняття-передачі основних засобів ОЗ-1 (бюджет) від 15.09.2015 цей автомобіль виведено з експлуатації. Тож за всі місяці його експлуатації у 2015 році амортизація на нього вже була нарахована.

Установа має:

  •  списати з балансу первісну (переоцінену) вартість автомобіля та суму накопиченого зносу (п. 3 розд. VI НП(с)БОДС 121 та п. 11 розд. VIІІ Методрекомендацій);
  •  облікувати автомобіль у складі запасів, оскільки він вибув з активного використання та утримується для продажу (п. 2 розд. ІІ НП(с)БОДС 123)
  • перерахувати до бюджету кошти в сумі різниці, отриманої після вирахування із суми доходу від вибуття основних засобів їх залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних з вибуттям основних засобів (п. 2 розд. VI НП(с)БОДС 121, п. 10 розд. VIІІ Методрекомендацій). Адже надходження від реалізації, зокрема автомобілів, що перебувають на балансі установ, які утримуються коштом державного бюджету, належать до доходів загального фонду Державного бюджету України (ч. 1 ст. 10 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII).

Перелічені дії спонукають для обліку надходження коштів від реалізації автомобіля застосувати субрахунок 2315 «Рахунки для обліку депозитних сум». Адже в Порядку застосування Плану рахунків зазначено, що на ньому ведуть облік коштів, які надходять у тимчасове розпорядження розпорядників бюджетних коштів, і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

На означений рахунок установи зараховано кошти від продажу автомобіля Daewoo Lanos (д. н. з. ВС 0000 ВО) в сумі 98 345,00 грн (установа не є платником ПДВ).

Установа після вирахування витрат, пов’язаних з вибуттям цього автомобіля, в сумі 5759,00 грн має перерахувати до бюджету кошти в сумі 92 586,00 грн. (98 345,00 грн – 5759,00 грн).

Кореспонденція субрахунків для відображення в обліку відчуження/ продажу основних засобів на умовах попередньої оплати

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Підстава

Д-т

К-т

Відображено вибуття автомобіля Daewoo Lanos (д. н. з. ВС 0000 ВО) на суму:

зносу

1411 «Знос основних засобів»

1015 «Транспортні засоби»

116 308,33

Акт інвентаризації;

Акт внутрішнього переміщення основних засобів;

р. 1.31 Типової кореспонденції

залишкової вартості

8411 «Інші витрати за обмінними операціями»

1015 «Транспортні засоби»

27 366,67

Віднесено до накопичених фінансових результатів первісну вартість автомобіля Daewoo Lanos (д. н. з. ВС 0000 ВО), що списується у зв’язку з відчуженням (продажем)

5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів»

5512 «Накопичені фінансові результати виконання кошторису»

143 675,00*

р. 1.32 Типової кореспонденції

*Зверніть увагу на те, що станом на 01.01.2017 на субрахунку 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами» (нині субрахунок 5111 «Внесений капітал розпорядникам бюджетних коштів») обліковували залишкову вартість необоротних активів. Тому у разі відчуження чи списання основних засобів, придбаних до 2017 року, за цим проведенням слід списувати залишкову вартість цих основних засобів. Так вчиняють, аби не розбалансувати Пасив з Активом Балансу ф. №1-дс.

У разі відчуження об’єктів основних засобів, вартість яких на 100% замортизована, а їх ліквідаційна вартість є нульовою, запису за проведенням 1.32 Типової кореспонденції не здійснюють.

Звісно, про все це слід зробити запис у Положені про облікову політику установи

Відображено надходження запасів у вигляді автомобіля, утримуваного для продажу

1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу»

7211 «Дохід від реалізації активів» (ККД 25020400)

89 857,00

Наказ керівника установи про підготовку майна до продажу (відчуження);

Акт інвентаризації;

Акт внутрішнього переміщення основних засобів;

р. 3.12 Типової кореспонденції

Відображено заборгованість перед бюджетом за доходами, отриманими від реалізації легкового автомобіля

7211 «Дохід від реалізації активів»* (ККД 25020400)

6312 «Інші розрахунки з бюджетом»*

89 857,00

п. 2 розд. VI НП(с)БОДС 121;

п. 10 розд. VIІІ Методрекомен-дацій

Відображено фактичні витрати загального фонду за КЕКВ 2240, у т. ч.**:

5 759,00

послуги незалежного оцінювача

8013 «Матеріальні витрати»

6211 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

3457,00

Рахунки (акти) надавачів послуг;

поштові витрати

81,00

послуги з розміщення інформації у ЗМІ

876,00

винагороду організатору аукціону

1345,00

Зараховано кошти від продажу автомобіля на спеціальний реєстраційний рахунок для обліку депозитних сум

2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

98 345,00

Виписка з рахунку;

р. 5.4 Типової кореспонденції

Передано автомобіль покупцю

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

1815 «Активи для розподілу, передачі, продажу»*

89 857,00

Акт приймання-передачі основних засобів

Водночас донараховано суму до сплати покупцю та заборгованості перед бюджетом

2117 «Інша поточна дебіторська заборгованість»

6312 «Інші розрахунки з бюджетом»

8 488,00

Результати аукціону;

Бухгалтерська довідка

Відновлено видатки: 

касові за КЕКВ 2240

2313 «Реєстраційні рахунки»

2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»

5759,00

Виписки з рахунків;

п. 2 розд. VI НП(с)БОДС 121;

п. 10 розд. VIІІ Методрекомендацій

фактичні за КЕКВ 2240

6312 «Інші розрахунки з бюджетом»

8013 «Матеріальні витрати»

5759,00

Перераховано доходи до бюджету

6312 «Інші розрахунки з бюджетом»

2315 «Рахунки для обліку депозитних сум»

92 586,00

Виписка з рахунку обліку депозитних сум;

р. 5.8 Типової кореспонденції

*Проводки не визначені в Типовій кореспонденції. Ці проводки установа визначає самостійно в Положенні про облікову політику.

Як видно із проводок, внесений капітал установи у частині залишкової вартості автомобіля вилучено до бюджету. Тому установа не зменшує доходи, отримані від продажу основних засобів (автомобіля), на суму його залишкової вартості — 27 366,67 грн, як того вимагають пункт 2 розділу VI НП(с)БОДС 121 та пункт 10 розділу VIІІ Методрекомендацій.

Тож до бюджету установа перераховує всю суму, яка залишилася після відновлення витрат поточного року, пов’язаних з цією реалізацією. Підписка на статті

Підпишіться на розсилку, аби не прогавити жодної важливої та цікавої статті. Це БЕЗПЛАТНО. З нашою допомогою працювати легше!